ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1986
  6. 200-202
    • The book of Antonio Capizzi with the title "Platone nel suo tempo", is presented. In this book Plato's personality is associated space-time with the social, political and intellectual dimensions of his era.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του Antonio Capizzi ''Platone nel suo tempo''. Στο βιβλίο αυτό συσχετίζεται χωροχρονικά η προσωπικότητα του Πλάτωνα με τις κοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές διαστάσεις της εποχής του.