ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

HELLINISM'S CHARACTERISTICS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βλάχος, Άγγελος (1915-2003)
  5. 1986
  6. 82-96
    • Through historical retrospections, ancient maxims and verses are sought the elements of Hellinism. It is pinpointed that the behavior, the intellectual apprehensions, the expressive ways, that is the total of elements that make up the general conduct of a human group, meets up with many correspondences of antiquity's Greeks. The Hellinism is characterised as an inexplicable startling phenomenon that despite the levelling fog that grous on, forms one basic element of the Western Culture as regards the art, the law and the religion.
    • Μέσα από ιστορικές αναδρομές, αρχαία ρητά και στίχους αναζητούνται τα στοιχεία του ελληνισμού. Επισημαίνεται ότι η συμπεριφορά, οι πνευματικές ανησυχίες, οι εκφραστικοί τρόποι, το σύνολο δηλαδή των στοιχείων που συνθέτουν τη γενική διαγωγή μιας ανθρώπινης ομάδας, βρίσκει πολλές αντιστοιχίες στους Ελληνες της αρχαιότητας. Ο Ελληνισμός χαρακτηρίζεται σαν ένα ανεξήγητο εκπληκτικό φαινόμενο που παρά την ισοπεδωτική ομίχλη που απλώνεται όλο και περισσότερο, είναι βασικό στοιχείο του Δυτικού Πολιτισμού ως προς την τέχνη, το δίκαιο και τη θρησκεία.