ΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY THE NEW PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1986
  6. 12-19
    • Detailed description of the Academy's needs made by the new President . Smooth description that regards the activitiy of Plato's Academy, that lasted one thousand years from 385 b.C. till 529 a.C. The Academy closed down because of Iustinian's decree.
    • Εκτενής περιγραφή των αναγκών της Ακαδημίας Αθηνών από τον αναλαμβάνοντα Πρόεδρο. Γλαφυρή περιγραφή της χιλιετούς δραστηριότητας της Ακαδημίας του Πλάτωνος από το 385 π.Χ. εως 529 μ.Χ. που έκλεισε με διάταγμα του Ιουστινιανού.