Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

THE MEANING OF FREEDOM AND OUR MODERN SOCIETY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1993
  6. 526-540
    • One radical meaning of the Freedom is given, as one existential principle of the man, the way according to which Freedom is placed among the society and the position of the personal but also of the social rights in the modern era. Finally a launch is made for intellective alertness and moral courage, commensurable to the highest public office of man and the dramatic constants of his own fate.
    • Δίνεται η ριζική έννοια της Ελευθερίας, ως υπαρξιακής αρχής του ανθρώπου, ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται η Ελευθερία στην κοινωνία, η θέση της προσωπικής αλλά και των κοινωνικών Ελευθεριών στην σύγχρονη εποχή και τέλος γίνεται έκκληση για πνευματική εγρήγορση και ηθική γενναιότητα, σύμμετρες προς το ύπατο αξίωμα του ανθρώπου και τις δραματικές παραμέτρους της μοίρας του.