ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE CORRESPONDIG MEMBER JOHN PAPANAVIOTOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1993
  6. 431-434
    • Biographical elements and scientific activity of the new corresponding member.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους.