ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ HON. Mr. EDWARD COUGH WHITLAM, τ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

OFFICIAL RECEPTION FOR THE ACADEMY'S CORRESPONDING MEMBER HON. Mr. EDWARD COUGH WHITLAM, FORMER PRIME MINISTER OF AUSTRALIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016) | Βλάχος, Άγγελος (1915-2003)
  5. 1993
  6. 265-268
    • Biographical elements and political activity of the new corresponding member.
    • Βιογραφικά στοιχεία και πολιτική δραστηριότητα του νέου αντεπιστέλλοντος μέλους.