ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΕΣ

BYZANTINE DYNASTIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Dagron Gilbert
  5. 1993
  6. 253-264
    • In the present speech the description of the history of Byzantium is aimed, as one succession of dynasties that try to develop and they are interrupted too soon, running out rarely one century. For example, Herculean's dynasty hadn't exceeded that limit (610-711). The dynasties used to suceed one another in hereditary way just as it happened in the Old Testament.
    • Στην ομιλία επιχειρείται η περιγραφή της ιστορίας του Βυζαντίου σαν μία σειρά δυναστειών που επιχειρούν να αναπτυχθούν και διακόπτονται πολύ γρήγορα, εξαντλώντας σπάνια έναν αιώνα. Η δυναστεία του Ηράκλειου π.χ. δεν ξεπερνάει καν αυτό το όριο (610-711). Οι δυναστείες διαδέχονταν η μια την άλλη κατά κληρονομικό τρόπο, όπως ακριβώς συνέβαινε και στην Παλαιά Διαθήκη.