Η ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ

THE NATIONAL REVOLUTION OF 1821 AND HELLINISM NOWADAYS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1993
  6. 158-179
    • The anniversary of the National Revolution of 1821 is celebrated. The driving forces of the unredeemed Greeks towards the Revolution are reported as well the preparation and the conduct of the War, whether it was the proper time for the Revolution, its main phases, the degree of its success but also the future of the Hellinism and its grace.
    • Εορτάζεται η επέτειος της εθνεγερσίας του 1821, αναφέρονται οι κινητήριες δυνάμεις του υπόδουλου Γένους προς την Επανάσταση, και η προετοιμασία και διεξαγωγή της, για το αν έπρεπε να γίνει τότε η Επανάσταση, οι κύριες φάσεις της, ο βαθμός επιτυχίας της αλλά και το Μέλλον του Ελληνισμού και η Μεγαλοσύνη αυτού.