ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ: α) ΝΕΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ MERSENNE, β) ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ CARMICHAEL ΕΊΝΑΙ ΑΠΕΙΡΟ

RECENT DISCOVERIES IN THE THEORY OF NUMBERS: a) THE NEW PRIME NUMBER MERSENNE, b) THE MULTITUDE OF CARMICHAEL NUMBER IS INFINITUDE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αρτεμιάδης Νικόλαος
  5. 1993
  6. 152-157
    • The study is referred to two recent discoveries in the theory of numbers, that is the discovery of one new Mersenne number and the proposition that certifies that the multitude of Carmichael numbers is infinitude. Explanatory comments are cited as well information relevant with the exploration of the infinite scenery that forms the base of the arithmetic system, that is of the branch of the theory of numbers, which studies the Prime Numbers.
    • Μελετώνται δύο πρόσφατες ανακαλύψεις στη θεωρία Αριθμών, δηλαδή την ανακάλυψη ενός νέου αριθμού Mersenne και την πρόταση που βεβαιώνει ότι το πλήθος των αριθμών Carmichael είναι άπειρο. Παραθέτονται επεξηγηματικά σχόλια και πληροφορίες αναφερόμενες στην εξερεύνηση του απέραντου τοπίου, που αποτελεί τη βάση του κλάδου της Θεωρίας Αριθμών, ο οποίος μελετά τους Πρώτους Αριθμούς.