ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (ΣΕΠΤ. 1989)

ARCAEOLOGICAL SYMPOSIUM IN CYPRUS (SEPTEMBER 1989) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιακωβίδης, Σπύρος Ε. (1923-2013)
  5. 1993
  6. 127-130
    • The issues that were discussed in the archaeological symposium in Cyprus, during the September of 1989 are cited. These are: the adventures that Cyprus suffered and still does as well the elements that formed and still form the greek spirit, the relations between Aegean and Middle East, the relations between Aegean and Cyprus during the Bronze Age, the conditions in Middle East during the last three centuries of the second millenium b.C., the archaeological picture that Cyprus presented in 1200 b.C. with the incursions of the nations of the sea. The symposium formed a source of knowledge for the aspects of life and of the cultural influences during the period that was studied.
    • Γίνεται λόγος για αυτά τα οποία συζητήθηκαν στο αρχαιολογικό συμπόσιο στην Κύπρο, τον Σεπτέμβριο του 1989, όπως οι περιπέτειες που πέρασε και περνά η Μεγαλόνησος και τα στοιχεία που αποτέλεσαν και αποτελούν το ελληνικό πνεύμα, οι σχέσεις του Αιγαίου και Κύπρου την εποχή του Χαλκού, οι συνθήκες στη Μέση Ανατολή τους τρεις τελευταίους αιώνες της 2ης χιλιετίας π.Χ., η αρχαιολογική εικόνα της Κύπρου το 1200 π.Χ. με τις επιδρομές των λαών της θαλάσσης. Το συμπόσιο αποτέλεσε πηγή γνώσης για τις πτυχές του βίου και των πολιτισμικών επιδράσεων την περίοδο που μελετήθηκαν.