ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

PHILOSOPHY AND THE UNIFICATION OF SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Draganescu Michai
  5. 1993
  6. 117-123
    • The aim of the speech is to give one explanation for the natural universe in connection with its human and social dimension. It is underlined that in order to be life explained, the spiritual and human demonstrations should be taken into consideration, granted that the pure scientific explanations likewise the kantian universe and the theory of relativity are not enough so as to cover the truth of the human being and of the human psychic structure.
    • Σκοπός της ομιλίας είναι να δοθεί μια εξήγηση για το φυσικό σύμπαν σε συνάρτηση με την ανθρώπινη και κοινωνική του διάσταση. Επισημαίνεται ότι για να "εξηγηθεί η ζωή" θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πνευματικές και ανθρώπινες εκδηλώσεις, δεδομένου ότι οι καθαρά επιστημονικές εξηγήσεις όπως π.χ. το καντικό σύμπαν ή η θεωρία της σχετικότητας δεν είναι αρκετές για να καλύψουν την αλήθεια της ανθρώπινης υπόστασης και της ανθρώπινης ψυχικής δομής.