ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

THE MAIN PROBLEMS OF THE PREVENTIVE MEDICINE IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1993
  6. 46-62
    • The present speech centres on the main problems of health in our country. These problems should be confronted with preventive measures and the equivalent data in other countries are also cited. For the better prevention, the systematic co-operation of all the medical and non-medical executives, under the protection of the state, is necessary.
    • Στην ομιλία εντοπίζονται τα κύρια προβλήματα υγείας στην χώρα μας, που πρέπει να αντιμετωπίζονται με προληπτικά μέτρα και αναφέρονται τα αντίστοιχα δεδομένα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προκειμένου να υπάρχει σωστή πρόληψη, είναι απαραίτητη η συστηματική συνεργασία, όλων των υγειονομικών και μη στελεχών, κάτω από την σκέπη της πολιτείας.