Ο Πασχάλιος πρόλογος του Θεοφίλου επισκόπου Αλεξανδρείας (385) και η τροποποίησις των πασχάλιων κανόνων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 24011
  4. GR-AtACAb10079215
  5. Ελληνικά
  6. Tondini de Quarenghi, Cesare
  7. Εν Ερμουπόλει Σύρου :Τυπ. Ν. Φρέρη , Constantinople :S. H. Weiss- E. Heydrich Successeur, 1903
  8. 56