Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ

THE GREEK WISDOM IN THE WORK OF PALAMAS : PHILOSOPHICAL APPRAISAL FIFTY YEARS AFTER THE POET'S DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Rentz Carl
  5. 1993
  6. 25-44
    • In the present speech, one brief review of the presence of the greek wisdom, as the "restoration of pictures" in the lyric thoughts of Palamas, is made. His work forms a source of the greek political wisdom. Furthermore, a report is made on his abrupt historical turn, that is the mid-war movement that approached to the negative criticism. The critical understanding of Palamas is made necessary for the nation's education.
    • Στην παρούσα ομιλία, γίνεται μία σύντομη ανασκόπηση της παρουσίας της Ελληνικής σοφίας, ως "αναστήλωση εικόνων" στο λυρικό στοχασμό του Παλαμά. Το έργο του είναι πηγή της ελληνικής πολιτικής σοφίας. Γίνεται αναφορά στην απότομη ιστορική στροφή, δηλαδή στην μεσοπολεμική κίνηση που μεθόδευσε την αρνητική κριτική. Η κριτική κατανόηση του οράματος του Παλαμά καθίσταται αναγκαία για την παιδεία του έθνους.