ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

THE SPEECH OF THE NEW PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δεσποτόπουλος, Κωνσταντίνος (1913-2016)
  5. 1993
  6. 17-24
    • The speech is referred to the establishment of Plato's Academy in 387 b.C., to its function for a time period of nine centuries and to its rot by Iustinian in 529 a.C. and its re-establishment in 1926. Some thoughts relevant to the man's perseverance in progress and dangers that the uncontrolled scientific research encloses, are cited.
    • Αναφορές στην ίδρυση της Ακαδημίας του Πλάτωνος το 387 π.Χ. στην επί εννέα αιώνες λειτουργία της και στη διάλυσή της από τον Ιουστινιανό το 529 μ.Χ. και τη επανίδρυσή της το 1926. Σκέψεις σχετικές με την εμμονή του ανθρώπου στην πρόοδο και τους κινδύνους που περικλείει η ανεξέλεγκτη επιστημονική έρευνα.