ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

THE SUCCESSION OF THE PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Μιχαήλ
  5. 1993
  6. 9-16
    • Speech given by the President on the occasion of the completion of his Presidency. In the speech are cited all the activities of the Academy of Athens during his Presidency.
    • Λόγος απερχόμενου προέδρου όπου εκθέτονται οι δραστηριότητες της Ακαδημίας Αθηνών κατά την διάρκεια της προεδρίας του.