ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ

REPORT ON THE SESSION OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ACADEMIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν. | Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1971
  6. 394-396
    • Report on the works of the 45th Session of the International Academic Association in Elsinky from the 7th till the 12th of June 1971.
    • Εκθεση εργασιών της 45ης συνόδου της Διεθνούς Ακαδημαϊκής Ένωσης στο Ελσίνκι από 7 εως 12 Ιουνίου 1971.