Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΕΛΙΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΚΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

THE LAST PAGE OF ONE EPIC BIBLE OF GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1971
  6. 265-283
    • The speech is referred to the Persian Wars and to the Mycenae. A brief presentation of the historic town of Mycenae is made. Finally, Mycenae's relations with Thermopyles and the legend of the 300 men is described.
    • Πρόκειται για ομιλία για τους Μηδικούς πολέμους και τις Μυκήνες. Γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της ιστορικής πόλεως των Μυκηνών καθώς και της σχέσης της με τις Θερμοπύλες και τον θρύλο των Τριακοσίων.