ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

MEDICINE'S PROBLEMS IN THE ERA OF THE TECHNOLOGICAL DOMINATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαλάμος, Βασίλειος (1909-1951)
  5. 1971
  6. 251-264
    • An effort is made in order to be answered some serious questions of the modern man, as they arise by the omnipotence of the artificial civilization and of the necessity for safeguarding the personal freedom of man. The change that is about to undergo the science of Medicine, with the substitution of old principles and offices by new symbols and unknown types, is of general interest and forms the progress of life.
    • Γίνεται προσπάθεια προκειμένου ν' απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου, όπως προκύπτουν απ'την παντοδυναμία του τεχνικού πολιτισμού και της αναγκαιότητας διαφυλάξεως της προσωπικής ελευθερίας του ατόμου. Η αλλαγή την οποία πρόκειται να υποστεί η ιατρική επιστήμη, με την υποκατάσταση παλαιών αρχών και αξιωμάτων της με νέα σύμβολα και άγνωστους τύπους, είναι γενικού ενδιαφερόντος και αποτελεί εξέλιξη της ζωής.