ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΛΑΜΟΥ

RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr. VASILIOS MALAMOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1971
  6. 246-250
    • Curriculum vitae and scientific activity of the new academician Vasilios Malamos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Βασιλείου Μαλάμου.