ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1971
  6. 207-208
    • The book written by Mr. Kalogereas with the title "Researches on the foods", is presented. The book constitutes of a collection of scientific studies and mainly by a study for the method of dry-frozening.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Καλογερέα " 'Ερευναι επί των τροφίμων". Πρόκειται για μια συλλογή επιστημονικών μελετών, με κύρια την μελέτη για την μέθοδο της ξηροκαταψύξεως.