ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1971
  6. 191-193
    • The books entitled: a) "Activities of the Group for distribution of the Greek letters during the century 1869-1969", b) "Orthodox Christian Morality", are presented.
    • Παρουσιάζονται τα έντυπα: α) "Η δράση του Συλλόγου προς διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων κατά την Εκατονταετία 1869-1969", β) "Ορθόδοξος Χριστιανική Ηθική".