ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ

ORATION AND MYTH ACCORDING TO PLATO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1971
  6. 148-161
    • On the occasion of Plato's birthday, the Academy of Athens gave a speech for the oration according to Plato but also for the myth. The oration and myth through the platonic dialogues combat one another, while between them stands the law of platonic irony. Both of them express the dynamism of the platonic soul.
    • Με την ευκαιρία των γενεθλίων του Πλάτωνα, η Ακαδημία Αθηνών δίνει ομιλία για τον λόγο κατά τον Πλάτωνα αλλά και για τον μύθο. Ο λόγος και ο μύθος μέσα στους πλατωνικούς διαλόγους αντιμάχονται ο ένας τον άλλον, ενώ μεταξύ τους ισχύει ο νόμος της πλατωνικής ειρωνείας. Και οι δύο μαζί, εκφράζουν την δυναμικότητα της πλατωνικής ψυχής.