Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ

MAN AND HIS ENVIRONMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κασιμάτης, Γρηγόριος (1906-1987)
  5. 1971
  6. 127-147
    • The relation between man and his environment is analyzed. Furthermore, the unpleasant sides of the technical progress, the problems of survival that modern man confronts and finally the catastrophe of the natural environment that is caused by his submission to the technology, are also analyzed. In spite of the progress that exists nowadays, the technical progress that takes place, spreads the fear for the survival of man.
    • Αναλύεται η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος του, οι δυσάρεστες πλευρές της τεχνικής προόδου, τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος καθώς και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, που προκαλείται λόγω της υποταγής του στην τεχνολογία. Παρόλη την εξέλιξη που υπάρχει στις μέρες μας, η Τεχνική πρόοδος που συντελείται, ενσπείρει τον φόβο για την επιβίωση του ανθρώπου.