ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης
  5. 1971
  6. 124-126
    • The "Biographical Memories" of the dear departed Archbishop of Athens, who came from Trapezounta, Chrysanthos (1881-1949), are presented.
    • Παρουσιάζονται οι "Βιογραφικές Αναμνήσεις" του αείμνηστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, από την Τραπεζούντα, Χρύσανθου (1881-1949).