ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πανταζής, Γεώργιος (1906-1973)
  5. 1971
  6. 109-110
    • The book of Mr. A. Smokovitis under the title "Study on the epizotitis desease of the animals in Greece, especially in Thessaloniki area", is presented.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του κ. Αθαν. Σμοκοβίτη με τίτλο "Επιζωοτιολογική μελέτη των νόσων των αγροτικών ζώων στην Ελλάδα και ειδικότερα στο νομό Θεσσαλονίκης".