ΘΝΗΤΑ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ, ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟ ΕΘΝΟΣ

MORTAL ARE THE REVERSES, IMMORTAL IS THE NATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1971
  6. 80-97
    • It's about a speech, through which the Revolution, the Nation's fights and their contribution to the development and transition from the Past to the Present and then to the Future, are praised.
    • Πρόκειται για ομιλία, προκειμένου να υμνηθεί η Επανάσταση, οι αγώνες του Έθνους και η συμβολή τους στην ανάπτυξη και την μετάβαση από το Παρελθόν στο Παρόν και εν συνεχεία στο Μέλλον.