ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

NATIONAL AND INTERNATIONAL LITERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1971
  6. 62-77
    • An effort is made in order to define the mission of the spirit, especially of literature's, when many of the moral and artistic values are reduced to nothing. Moreover, the study deals with what might be the contribution of the literature, with the prerequisite that it belongs also to the spiritual offices that share the responsibility for the course of man and of the world too.
    • Γίνεται προσπάθεια προκειμένου να βρεθεί ποια είναι η αποστολή του πνεύματος, ειδικότερα της λογοτεχνίας, όταν πολλές από τις ηθικές και καλλιτεχνικές αξίες εκμηδενίζονται, και επίσης ποια μπορεί να είναι η προσφορά της λογοτεχνίας, με την προϋπόθεση ότι και αυτή ανήκει στα πνευματικά λειτουργήματα που μοιράζονται την ευθύνη για την πορεία του ανθρώπου και του κόσμου.