ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑ

RECEPTION FOR THE NEW ACADEMICIAN Mr. GEORGE MEGAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν | Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1971
  6. 11-19
    • Curriculum vitae and scientific activities of the new member of the Academy of Athens, G. Megas.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού Γ. Μέγα.