ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

PROSPECTS AND ASPIRATIONS OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1971
  6. 8-10
    • Description of the efforts that the Academy of Athens should make in order to systematize and gather more people to its environment. The techniques and rest difficulties that will arise should be surmounted and the Academy to manage to contibute to the social mass.
    • Περιγράφονται οι προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει η Ακαδημία, προκειμένου να συστηματοποιήθει και να φέρει περισσότερο κόσμο στο περιβάλλον της. Οι τεχνικές και λοιπές δυσκολίες που θα προκύψουν πρέπει να ξεπεραστούν και η Ακαδημία να κατορθώσει να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο.