ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

PHOTOMETRIC ANALYSIS OF SOME CHROMOSPHERIC PHENOMENA AND THE REDUCTION OF THEIR OPTIC DATA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μακρής Ι | Falciani R | Rigutti M
  5. 1971
  6. 259-272
    • The study is referred to the photometric analysis of 25 flares, which were photographed at the National Observatory of Athens. For this analysis, a photometric method was used, which gave very satisfactory results, since it demonstrates that the curves of the flares' development present a strong non-monotonic oscillation.
    • Στην παρούσα εργασία, ερευνάται μια φωτομετρική ανάλυση 25 εκλάμψεων, που φωτογραφήθηκαν στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Για την ανάλυση αυτή, χρησιμοποιήθηκε φωτομετρική μέθοδος, με λίαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, αφού καταδεικνύει ότι οι καμπύλες εξελίξεως των εκλάμψεων παρουσιάζουν ισχυρές ταλαντώσεις και δεν είναι μονοτονικές.