1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βλυσίδης Ζ.Ι. | Κανδρεβιώτη Σοφία
  5. 1971
  6. 208-215
    • The study is referred to all these that concern the production of nerve-excretion in the υποθάλαμο, its composition and its route lengthways the nervous fibres, furthermore, its quantitative differences on foetuses, new-born babies and persons on various animal species, are cited. Finaly, its influence on various factors and its presence in peripheric organs, is presented. The conclusion consists in the fact that after the use of a special filter, the nerve-excretion is found into the blood of the mubilical cord and it proved that the stacting-point of the foetal mechanism of the release of throes is found in the υποθάλαμος of the foetus.
    • Εκτίθενται τα αφορώντα στην παραγωγή του νευροεκκρίματος στον υποθάλαμο, την σύνθεσή του, την πορεία του κατά μήκος των νευρικών ινών. Επίσης δίνονται οι ποσοτικές διαφορές του επί εμβρύων, νεογνών και τελείων ατόμων διαφόρων ζωικών ειδών. Τέλος παρουσιάζεται η επίδραση επ'αυτού διαφόρων παραγόντων και η παρουσία του σε περιφερικά όργανα. Το συμπέρασμα συνίσταται στο ότι μετά την χρησιμοποίηση ειδικού φίλτρου βρίσκεται το νευροέκκριμμα στο αίμα του ομφαλίου λώρου και αποδεικνύεται ότι η αφετηρία του εμβρυικού μηχανισμού εκλύσεως των ωδινών, βρίσκεται στον υποθάλαμο του εμβρύου.