Η ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ

THE WEAR OF THE ANTIQUITES AND THE HISTORICAL LANDSCAPE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρινάτος Σ Ν
  5. 1971
  6. 165-174
    • The study deals with the problem of the maintenance of antiquities and in particular the chemical causes of their wear, that are generated by the deterioration or by the pollution of the environment.
    • Μελετάται το πρόβλημα της συντήρησης των αρχαιοτήτων και πιο συγκεκριμένα τα χημικά αίτια της φθοράς τους, που προκαλούνται από την αλλοίωση ή ρύπανση της ατμόσφαιρας.