Η ΡΥΠΑΝΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

THE POLLUTION OF THE ATMOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1971
  6. 150-158
    • The possible consequences of the atmospheric pollution on the climate are examined. It is maintained that the result of the pollution is apart from the instant consequences upon the flora and fauna, the variation of the weather and of the microclimatic conditions, in the big industrial centres. If the pollution continues to increase, the consequences, on Earth will be too serious.
    • Εξετάζονται οι πιθανές συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο κλίμα. Υποστηρίζει ότι αποτέλεσμα της ρυπάνσεως είναι εκτός των άμεσων επιπτώσεων επί του ζωικού και φυτικού κόσμου και η μεταβολή των καιρικών και μικροκλιματικών συνθηκών των μεγάλων βιομηχανικών κέντρων. Αν η ρύπανση συνεχίσει να αυξάνεται, οι επιπτώσεις στη γη θα είναι πολύ σοβαρές.