ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ

FREEDOM AND NECESSITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1971
  6. 136-142
    • The problem of man's freedom is analyzed. The aforementioned concept has been by far misinterpreted. Kant, through his works defines freedom as the self-commitment of mean's will from the moral law and tries to reach the structure of the physical and moral law.
    • Αναλύεται το πρόβλημα της ελευθερίας του ανθρώπου, έννοια η οποία έχει παρερμηνευθεί κατά πολύ. Μέσα από τα έργα του, ο Καντ ορίζει την ελευθερία ως την αυτοδέσμευση της βουλήσεως του ανθρώπου από τον ηθικό νόμο και προσπαθεί να φτάσει στην σύνθεση του φυσικού και του ηθικού νόμου.