ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ

CONTRIBUTION TO THE PATHOGENY OF HYDROCEPHALOUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φακατσέλλης, Νικόλαος Μ. (1906-1980)
  5. 1971
  6. 131-135
    • The results of observations upon disease are cited. The disease can cause the creation of hydrocephalous, that is the pathogenic accumulation of encephalospinal juices into the brain-pans. The sickly elaboration can be named "piogefalia" and the obserations regard 10 cases.
    • Παρατίθενται τα αποτελέσματα παρατηρήσεων επι μιας νόσου, η οποία μπορεί να προκαλέσει την γένεση υδροκεφάλου δηλαδή την παθολογική συσσώρευση εγκεφαλονοτιαίου υγρού εντός των εγκεφαλικών κοιλιών. Η νοσηρή επεξεργασία μπορεί να ονομαστεί ''πυεγκεφαλία'' και οι παρατηρήσεις αφορούν σε δέκα περιπτώσεις.