ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΩΝ ΨΗΦΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΔΑΚΩΝ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΧΡΩΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ON THE RELATIONSHIPS BETWEEN BRIGHT MOTTLES AND SPICULES OF THE SOLAR CHROMOSPHERE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Αλυσσανδράκης Κ.Ε. | Μακρής Κ Ι
  5. 1971
  6. 107-115
    • The problem that exists between the relations of the spurts of the solar chromosphere and the bright tesseras, on the basis of observations upon the solar lip, on the line Ha, is examined. For the better study of the issue, were taken isophotes of the lip's area through the isodensitracer Joyce-Loebl. It is concluded that Beckers (1968) proof is right, that is one bright and one dark tessera form one unified bright system on its basis and dark on its top, when it is observed on the disc. The upper part of the formation appears as a spurt, when the formation crosses the lip.
    • Εξετάζεται το πρόβλημα της σχέσεως των πιδάκων της ηλιακής χρωμόσφαιρας και των λαμπρών ψηφίδων, βάσει παρατηρήσεων επί του ηλιακού χείλους στη γραμμή Ηα. Για την καλύτερη μελέτη του θέματος ελήφθησαν ισόφωτοι περιοχών του χείλους δια του ισοφωτομέτρου Joyce-Loebl. Συμπεραίνεται ότι η απόδειξη Beckers (1968) είναι ορθή, δηλ. ότι μία λαμπρή και μία σκοτεινή ψηφίδα αποτελούν ενιαίο λαμπρό σύστημα στη βάση του και σκοτεινό στην κορυφή του, όταν παρατηρείται επί του δίσκου. Το άνω μέρος του σχηματισμού εμφανίζεται ως πίδακας, όταν ο σχηματισμός διασχίζει το χείλος.