ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ, ΩΣ ΟΡΙΖΕΙ ΑΥΤΗΝ Ο ΚΑΝΤ

CRITIQUE OF THE CONCEPT OF THE "HIGHEST WEALTH" DEFINED BY KANT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1971
  6. 54-64
    • The concept "highest wealth" is appreciated. The aforementioned concept is greek and according to Kant coincides with the chastity, that is the particular moral achievement of man.
    • Γίνεται κριτική της έννοιας "ανώτατο αγαθό", έννοια η οποία είναι ελληνική και η οποία σύμφωνα με τον Καντ ταυτίζεται με την αρετή, δηλαδή το συγκεκριμένο ηθικό κατόρθωμα του ανθρώπου.