ΜΕΤΕΒΛΗΘΗ ΤΟ ΚΛΙΜΑ;

THE CLIMATE CHANGING? (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1971
  6. 38-53
    • The writer examines whether the climate has changed in the last decades. He presented the opinions of other scientists,who claimed that the climate has changed and he concluded that they were wrong. He thinks that the climatic irregularities that appeared in the last 100 years, don't prove that the climate has suffered any dramatic variations, on the contrary have appeared only periodical variations towards various directions, depending on the direction.
    • Ο συγγραφέας εξετάζει το κατά πόσο έχει μεταβληθεί το κλίμα τις τελευταίες δεκαετίες. Παρουσίασε τη γνώμη πολλών επιστημόνων, οι οποίοι υποστήριζαν ότι το κλίμα έχει μεταβληθεί και θεώρησε ότι αυτοί έσφαλαν. Θεωρεί ότι οι κλιματικές ανωμαλίες που εμφανίστηκαν τα τελευταία 100 χρόνια , δεν αποδεικνύουν ότι το κλίμα έχει υποστεί δραματική μεταβολή, αντιθέτως έχουν παρουσιαστεί μόνο περιοδικές μεταβολές προς διάφορες κατευθύνσεις ανάλογα με τη φορά.