1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λούρος Ν Κ
  5. 1971
  6. 3-10
    • After having referred to the principles and the importance of radicality in general surgery, the author reports on his endeavours in connection with the necessity of defining radicality in gynecological surgery, especially in cancer of the cervix.
    • Αναφορά στις αρχές και την σημασία της ριζικότητας στη γενική χειρουργική, καθώς και την αναγκαιότητα του καθορισμού της ριζικότητας στη γυναικολογική χειρουργική ιδιαίτερα του καρκίνου.