ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1971.

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1971
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1971.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1971.