ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κονομής, Νικόλαος (1922-)
  5. 1991
  6. 379-382
    • The book of Isabelle On. Tsavari with the title :"History of the text of Dionysius' rambles in the world" is presented. The book forms one rambling work of the later antiquity, written in 1186 six-bit lines. Furthermore, it contains 11 full-page pictures in manuscript and consists of the Introduction, Three Main Parts and the Conclusions. The writer's target is "to deal with the way in which the text of Dionysius Traveller was delivered, since it was written up today".
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο της Isabelle On.Tsavari ''Histoire du texte de la Description de la terre de Denys le Periegete'' (Ιστορία του κειμένου της Οικουμένης Περιηγήσεως του Διονυσίου). Πρόκειται για ένα περιηγητικό έργο της ύστερης αρχαιότητας, συνθεμένο σε 1186 εξαμέτρους. Περιλαμβάνει 11 ολοσέλιδους πίνακες χειρογράφων και αποτελείται από την Εισαγωγή, τρία Κύρια Μέρη και τα Συμπεράσματα. Σκοπός της συγγραφέως είναι ''να πραγματευτεί τον τρόπο με τον οποίο παραδώθηκε το κείμενο του Διονυσίου Περιηγητή από τότε που γράφτηκε μέχρι σήμερα''.