Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΥΡΙΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ)

THE TODAY'S AND TOMORROW'S MEDICINE (ITS PRACTICE) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1991
  6. 350-365
    • Report on the medicine, whose practice on the one hand is based a biological and on the other hand on one psycho-social leg. The total of the main unities of the medical work is described. Afterwards some predictions for the future follow, relevant with the medicine's basic sectors. Finally, the significance of the relation between patient and doctor is underlined. The aforementioned relation is responsible for the better possible results.
    • Αναφορά στην ιατρική κατά πράξη, η άσκηση της οποίας στηρίζεται αφενός σε ένα βιολογικό και αφετέρου σε ένα ψυχοκοινωνικό σκέλος. Περιγραφή του συνόλου των κυρίων ενοτήτων του ιατρικού έργου και προβλέψεις για το μέλλον σχετικά με την ιατρική στους κύριους τομείς. Επισημαίνεται η σημασία της σχέσης μεταξύ ασθενούς και γιατρού για όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.