ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ

THE ALEXANDRIAN EPIGRAM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1991
  6. 305-327
    • Concise review of the way that the Alexandrian epigram was developed. This epigram is one of the most beautiful and characteristic creations of the post - classical greek poetry. It is underlined that all the Alexandrian poets wrote epigrams, which belong to two diefferent schools: 1) the Ionian-Alexandrian school, which is characterized by delicacy and charm and 2) the Dorian-Peloponnisian, which is characterized by innocence and simplicity.
    • Σύντομη ανασκόπηση στον τρόπο που εξελίχθηκε το Αλεξανδρινό επίγραμμα, το οποίο είναι ένα από τα ωραιότερα και τα χαρακτηριστικότερα δημιουργήματα της μετακλασικής ελληνικής ποίησης. Επισημαίνεται ότι όλοι οι Αλεξανδρινοί ποιητές έγραψαν επιγράμματα, τα οποία ανήκουν σε δύο διαφορετικές σχολές: α) την Ιωνική - Αλεξανδρινή σχολή που την διακρίνει η λεπτότητα και χάρη και β) τη Δωρική - Πελοποννησιακή που την διακρίνει η αφέλεια και η απλότητα.