Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ 40 ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

THE WAR OF 40 AND THE OFFERING OF THE MEDICAL CORPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τούντας, Κωνσταντίνος (1917-2004)
  5. 1991
  6. 275-294
    • Report on the day of historic "NO" and of the italian provocation of Mousolini during the year 1940. Characteristic evidences from publications and speeches of that era, from England, Canada, USA, Moschow, are reported. In the aforementioned are described in elegant way, the heroic attitude of the greek people, the human grief and in general the consequences of the war. Furthermore, it is underlined that this war gave rise to the biologists to occupy themselves with the aggressive and egoistical genes of men which provoke disasters to mankind.
    • Αναφορά στην ημέρα του ιστορικού ΌΧΙ και στην ιταλική πρόκληση του Μουσολίνι κατά το 1940. Αναφέρονται χαρακτηριστικές μαρτυρίες από δημοσιεύματα και λόγους της εποχής εκείνης, από Αγγλία, Καναδά, Αμερική, Μόσχα, όπου με γλαφυρό τρόπο περιγράφεται η ηρωική στάση των Ελλήνων, ο ανθρώπινος πόνος, και γενικά οι συνέπειες του πολέμου αυτού. Επισημαίνεται επίσης ότι ο πόλεμος αυτός έδωσε στους βιολόγους μια αφορμή να ασχοληθούν με τα επιθετικά και εγωιστικά γονίδια των ανθρώπων που προκαλούν καταστροφές στην ανθρωπότητα.