ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΠΟΙΗΣΗ

ALEXANDRIANS AND ALEXANDRIAN POETRY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1991
  6. 253-266
    • Report that reflects the Alexandrian spiritual word, its evolution and the form that the greek spirit took since Alexander the Great died and Hellinism expanded to East. It is pinpointed that the Alexandrian spiritual men though they were great scholours, researchers and gifted in verses, they weren't great poets and they couldn't grasp the classical antiquity not even to render it though their poetry.
    • Αναφορα στον Αλεξανδρινό πνευματικό κόσμο στην εξέλιξη και την μορφή που πήρε το ελληνικό πνεύμα αφού πέθανε ο Αλέξανδρος και απλώθηκε ο ελληνισμός στην Ανατολή. Επισημαίνεται ότι οι Αλεξανδρινοί πνευματικοί άνδρες αν και ήταν μεγάλοι λόγιοι, ερευνητές και δεξιοτέχνες του στίχου δεν ήταν μεγάλοι ποιητές και δεν μπόρεσαν να συλλάβουν την κλασσική αρχαιότητα, ούτε να την αποδώσουν μέσα στην ποίησή τους.