ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1991
  6. 201-205
    • The book of Mr. Vasilis Vitsazis with the title: "The meditation and the faith Antiquity-Christianism", is presented. The book deals with the connection of the Christian creeds with the connection ancient greek philosophy but also with the creeds of eastern religions like these of Hinduism and Buddhism.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Βασίλη Βιτσαζή, "Ο στοχασμός και η πίστη, Αρχαιότητα-Χριστιανισμός" , στο οποίο εξετάζεται διεξοδικά η σχέση των χριστιανικών δογμάτων με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία αλλά και με τα δόγματα ανατολικών θρησκειών όπως του Ινδουϊσμού και του Βουδισμού.