ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

THE PERSPECTIVES OF THE EUROPEAN UNION AND THE NATIONAL ECONOMY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1991
  6. 147-158
    • The speech is referred to the need of our country for economic and monetary unification with the countries of the European Community. For the achievement of the target of the monetary stability it must be taken a program that will ensure one steady tempo for the economical enlargement.
    • Η ομιλία αναφέρεται στην ανάγκη της χώρας μας για οικονομική και νομισματική ενοποίηση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αναφέρεται ότι για την επίτευξη του στόχου της νομισματικής σταθερότητας θα πρέπει να ακολουθηθεί ένα πρόγραμμα με το οποίο θα εξασφαλίζεται ένας σταθερός ρυθμός οικονομικής μεγεθύνσεως.