ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ-ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

THE NEW BORDERS OF THE SCIENCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kourisky Francois
  5. 1991
  6. 92-99
    • According to the present speech it is underlined that the social demand determines the development of new scientific branches, which can co-operate for the solving of a problem. I.e. in the event of SIDA (AIDS) biochemists, experts in molecular genetics, psychologists, sociologists, jurists, etc, is necessary to be gathered. So, the development of inter-science indicates the co-operation of the people and the abolition of national or scientific borders for the benefit of mankind.
    • Στην ομιλία αυτή επισημαίνεται ότι το κοινωνικό αίτημα είναι αυτό που καθορίζει την ανάπτυξη νέων επιστημονικών κλάδων, οι οποίοι μπορούν να συνεργασθούν για την επίλυση ενός προβλήματος. Π.χ. στην περίπτωση του SIDA (ΑIDS) χρειάζεται να συγκεντρωθούν ιολόγοι, βιοχημικοί, ειδικοί μοριακής γενετικής, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοί κ.α. Ανάπτυξη διεπιστημονικότητας σημαίνει λοιπόν συνεργασία ανθρώπων και κατάργηση εθνικών ή επιστημονικών συνόρων προς όφελος της ανθρωπότητας.