1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αγγελόπουλος, Άγγελος
  5. 1991
  6. 46-91
    • The speech is referred to: a) the importance of Greece's accession into the European Union, b) the until to today repercussions of this accession on the Greek Economy, c) the problems that arise and d) the perspectives that open up for our country in the broader European and international contexts. The speech is accompanied by an extensive bibliography and authentic documents.
    • Η ομιλία αναφέρεται στη σημασία του γεγονότος της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, στις μέχρι σήμερα επιπτώσεις της ένταξης αυτής στην Ελληνική Οικονομία καθώς και στα προβλήματα που ανακύπτουν και στις προοπτικές που διανοίγονται για τη χώρα μας στα ευρύτερα ευρωπαϊκά και διεθνή πλαίσια. Συνοδεύεται από εκτενή βιβλιογραφία και αυθεντικά έγγραφα.